Boligbyggerens ABC - disse 10 faguttrykkene må alle husbyggere kunne

Det er veldig mye å sette seg inn i, når en skal kjøpe seg nytt hus. Bygg- og eiendomsbransjen bruker mange faguttrykk som det ikke alltid er så lett å vite hva betyr.

Bjørn Kristiansen, salgssjef i Älvsbyhus, forteller at mange nye kunder syns det er vanskelig å navigere i boligmarkedet, spesielt når man skal bygge ny bolig selv.

-Det er naturlig at man føler seg usikker i en slik prosess. De fleste kundene våre har jo aldri bygget hus før, så de har mange spørsmål. De lurer på prisen, hvor mye de må gjøre selv, hvor det er lurt å starte, hvordan komme i gang, hvem de skal snakke med, om de må kjøpe seg tomt på forhånd. Det er ofte en lang liste, men det er jo der vi kommer inn. Vi har drevet med ferdighus siden 1960 og kan svarene. Vi kan hjelpe til i hele prosessen, sier Kristiansen. 

Skjønner at det ikke er lett!

Rådgiverne til Älvsbyhus står parat til å hjelpe i det øyeblikket du begynner å lure på noe. 

-Vi gjør dette hver dag og vil gjerne dele av vår kompetanse. Vi skjønner at det ikke er så lett å skjønne forskjellen på ferdighus, modulhus, plassbygget hus, arkitekttegnet hus, prosjektert enebolig og alle de andre alternativene du møter der ute. 

Derfor har vi gjort det litt enkelere for deg å finne ut hva slags hus du ønsker å bygge, ved å sette opp en liste over 10 viktige faguttrykk du kommer til å støte på enten du lander på det ene eller det andre alternativet. 

Ordene nye husbyggere er mest usikre på

Vår erfarne forhandler Kristoffer Skolt har valgt ut uttrykkene han opplever at huskjøperne er mest usikre på.

-Sånn jeg ser det, er det vi og bransjen som har et forhold til fagutrrykkene. Det folk lurer på, som oftest, er om det er plass til drømmehuset på tomta, og der kommer vi inn. Enkelte har for eksempel en oppfatning om at man kan bygge på hele arealet, men her setter reguleringsplanen for området en del begrensninger på hvor mye av arealet som kan bebygges og for eksempel mønehøyde og gesimshøyde, sier Skolt og fortsetter:

-En viktig del av vår jobb er å sjekke reguleringsplanen for å finne ut hvilke av våre hus som er aktuelle for tomta. Ferske husbyggere trenger å vite om de får realisert drømmehuset sitt, og da kommer disse viktige faguttrykkene inn:

1. Reguleringsplan
2. Tomtebefaring
3. BYA
4. BRA
5. Prosjektert enebolig
6. Byggesøknad
7. IG
8. Gebyrer
9. Overtagelse
10. TEK 17

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område i en eller flere kommuner. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Den består av et arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og viser fremtidig arealutnyttelse i området. Planen skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Tomtebefaring

Det er selvsagt du- som kunde- som er sjefen for husets plassering. Vår oppgave er å se om ditt ønske er innenfor bestemmelsene som er. Vi ser på tomten din, undersøker begrensninger i gjeldende reguleringsplan og ser på mulighetene for din ønskede plassering, husmodeller som kan passe din tomt. Begrensninger kan være hvilke høyde- og bygningstypebestemmelser som er gjeldene, hva er tomtens utnyttelsesgrad, og hvilke forhold er det til bebygde og ubebygde nabotomter. Vi ser på kart over infrastrukturen, med tanke på vann, vei og om det er lagt føringer for plassering av avkjørsel til tomten. Det er også lurt å ha generelle regler i bakhodet som at det skal være minst fire meter til nabogrensen, hvilket uteareal du må ha og hva som er sagt om biloppstilling og parkering. 

Bebygd areal (BYA)

En form for fotavtrykk i bygget sett i fugleperspektiv. Mål er tatt fra ytterkant av utvendig panel/vegg. For modellene med balkong er søylepunkt og arealet inn til byggets kropp regnet med per gjeldene regelverk. 

Bruksareal (BRA)

Måles fra innvendig vegg i alle gjeldene etasjer. Der det er skråtak er BRA målsatt der takhøyden er 1,9 meter + 0,6 meter ut fra vegg.

Prosjektert enebolig

Er en enebolig som er ferdig planlagt, men ikke satt opp enda.

Byggesøknad

Søknad man må sende til kommunen for å få tillatelse til å bygge hus. Behandlignstiden varierer fra kommune til kommune, men er minimum på tre uker. 

Igangsettelsestillatelse (IG)

Et dokument du får tilsendt av kommunen, når byggesøknaden er godkjent av kommunen.

Gebyrer

Det du må betale for at kommunen for eksempel skal behandle din byggesøknad og/eller tilknytning til for eksempel vei, vann og kloakk, dersom det ikke er lagt opp til dette. 

Overtagelse

Dere vil bli innkalt til møter og befaringer underveis for å sikre at boligen blir slik vi har avtalt. Rett før den formelle overtagelsen går vi gjennom huset sammen for å forsikre at boligen er som ønsket. Så sendes en ferdigattest til kommunen, og dere er de heldige eiere av et splitter nytt (Älvsby)hus. Overtagelsen er i boks.

TEK 17

En byggeteknisk forskrift som beskriver et minimum av egenskaper et byggverk må ha for å oppføres lovlig i Norge. 

Noen flere nyttige faguttrykk

Siden vi er så godt i gang, har vi også tatt med noen flere faguttrykk som ferske husbyggere kan være usikker på betydningen av. 

Garanti

En av de store fordelene ved å bygge nytt, er at du har en garanti mot grove feil og mangler i fem år etter overtagelse. Den er hjemlet i Bustadoppføringslova. 

Ferdighus

Alle trehus som monteres sammen på byggeplass og består av enheter som er masseprodusert i en fabrikk kan betegnes som ferdighus. De kan deles inn i ulike kategorier etter hvilken metode som brukes, når de oppføres og etter hvor store elementene er. 

Modulhus

Er en type ferdighus og kan beskrives som prefabrikkerte boliger som fraktes til plasseringsstedet ved hjelp av lastebil/trekkvogn. Hver modul har normalt en begrenset bredde, for å kunne fraktes på offentlig vei. Flere moduler kan settes sammen ved siden av hverandre eller i vinkel. Ferdighus og modulhus brukes mye om hverandre. 

Tomtekostnad

Det du betaler for tomta, men også kostnader til opparbeiding og undersøkelser av tomta må legges til her. I tillegg kommer kostnader til eventuell tilknytning til vei, vann og kloakk, og nødvendige rive-og/eller sprengningsarbeider på tomta. 

Boligareal

Består av husets primære rom (P-rom). Det er generelt sett alle rom bortsett fra tekniske rom og garasje. 

Grunnflate

Målet på ytterkanten til husets grunnmur. 

Grunnmur

En fellesbetegnelse for forskjellige typer bærende yttervegger reist opp til over terrenget. Den utgjør det stabile underlaget for boligen. Den må være solid nok til å tåle byggets vekt og jordtrykket utenfra. Den må også være varme- og fuktisolert og ha drenering slik at grunnvann og overvann (regnvann) ledes bort fra grunnmuren.

Gesimshøyde

Skjæringspunktet mellom tak og vegg og måles fra terrenget etter gjeldene bestemmelser for boligområdet.

Mønehøyde

det høyeste punktet på et hus. Den måles fra terrenget etter gjeldene bestemmelser for boligområdet. 

Plantegning

Tekniske tegninger som viser hver etasje av huset. De må tegnes på en måte at de oppfyller både dine ønsker og krav til boligen og ikke minst tomtekommunens krav. 

Fasadetegning

Tekniske tegninger som viser hvordan tiltaket ser ut utenfra og fra flere forskjellige vinkler. Det kan for eksempel være fra sør, nord, øst og vest. Hensikten med tegningene er at du skal kunne hjelpe kommunen til å forstå hva du vil bygge på tomten din.

Nøkkelferdig

Nøkkelferdig er en betegnelse på et produkt som er utformet, bygd og installert på en komplett måte, slik at den er ferdig til å bli tatt i bruk. Et nøkkelferdig hus er en bolig som leveres klar til innflytting, der utbygger har ansvar for å utføre arbeid som er avtalt. Du trenger ikke å involvere deg i byggeprosessen.

Precute

Det brukes materialer som er ferdig oppkuttet.

Saltak

Et yttertak som har to like motstående sider med fall, som oftest mot langsidene. De to skråtakflatene øverst i et møne som går fra gavl til gavl. Mønet er normalt det høyeste punktet på taket. 

Gavl

Gavl er den delen av tverrveggen på enden av huset som mer eller mindre direkte slutter seg til de skrå takflatene. 

Takstol

Det er en bærende takkonstruksjon, på tvers av bygningens møneretning. I sin enkleste form består en takstol av to sperrebjelker som er forbundet med en horisontal bjelke. Betegnelsen brukes imidlertid også om mer sammensatte utførelser. I moderne norsk boligbygging er prefabrikkerte takstoler av tre svært vanlig, og disse produseres oftest ferdig på fabrikk. 

Oppløft/ark

Tak som er løftet opp, slik at rom i andre etasje får vinduer og høyere knevegger. 

Knevegg

En lavere vegg over øverste bjelke for å oppnå større takhøyde på loftet eller en høyere fasade på huset. 

 

 

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt