Dette bør du vite når du skal kjøpe tomt

Drømmen om å flytte inn i et splitter nytt hus er levende hos mange av oss. Men skal du bygge drømmehuset, bør du også se etter drømmetomta.

For mange kan det være både lønnsomt og smart å bygge nytt framfor å kjøpe et gammelt hus som må pusses opp. Men skal du bygge, trenger du en tomt.

Roger Andersen, forhandler for Älvsbyhus, forteller deg her litt om hvordan du kan gå fram når du skal kjøpe tomt.

Om du velger et Älvsbyhus, vil han og hans kolleger kunne hjelpe deg med å vurdere den aktuelle tomten og gi deg en kalkyle på totalkostnadene.

Hvem selger tomter?

Skaff den en oversikt over hvilke tomter som er ledige i ditt område. Ring eiendomsmeglere. De har ofte god oversikt. Ellers legger mange ut tomter på Finn.no.

– Det er en god kanal for å skaffe deg oversikt, mener Andersen.

Tidligere la kommunen ofte ut tomter for salg. Det er sjeldnere nå, men i kommuner med behov for befolkningsvekst, skjer det fortsatt. Sjekk med kommunen.

Hva er en festetomt?

Noen tomter er festetomter. Hvis du inngår et leieforhold mellom en grunneier og en leietaker, kan du bygge på en festetomt. Grunneieren krever inn en grunnleie eller festeavgift. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt. Forhold angående tomtefeste reguleres av tomtefesteloven, som stadig er i endring.

– Velger du å skaffe deg en festetomt, bør du kontakte en som er kyndig på festekontrakter, mener rådgiveren fra Älvsbyhus.

Er det mange tomter til salgs?

Generelt er det vanskelig å finne tomter i bynære strøk. De som legges ut, forsvinner gjerne fort. Beveger du deg lenger fra byene, kan det være enklere å finne din drømmetomt.

Hva koster en tomt?

Prisene varierer mye. Her betyr beliggenheten mye.

– Jo nærmere bynære strøk du er, jo dyrere er tomta, forklarer Andersen.

På samme måte koster en tomt med sjøutsikt mye mer enn en tomt litt inne i skogen.

Vær også oppmerksom på at det kan knytte seg ekstra utgifter som komme i tillegg til tomtekjøpet. Det kan for eksempel være kommunale tilknytningsavgifter til vann og kloakk. 

Hva bør jeg vite før jeg kjøper tomt?

Hvis du har funnet en tomt du liker, kan du få hjelp av din nærmeste Älvsbyhus forhandler til å vurdere prisen og innhente opplysninger om kommunale reguleringsbestemmelser.

– Er området ferdig regulert med infrastruktur som vei, vann, avløp og strøm, er alt tilrettelagt for bygging, men reguleringsbestemmelsene for området må vurderes blant annet opp mot hustype og størrelse. Denne vurderingen gjør Älvsbyhus sin forhandler for deg, sier Andersen.

Uregulert område

Ligger tomta derimot i uregulert område eller i et LNF-område, må kommuneplanen sjekkes. – Du må sjekke om det er tilgang til vann, strøm og kloakk. Det må også undersøkes om det er tinglyst veirett til eiendommen, forklarer rådgiveren fra Älvsbyhus.

I tilfelle grøft for stikkledninger for vann/avløp/strøm frem til offentlig tilknytningspunkt må krysse annen eiendom, må det foreligge en tinglyst rett til å gjøre det. Avstand til offentlig vann/avløp/strøm bør sjekkes. I de tilfeller det av ulike grunner ikke er tilgang til offentlig vann/avløp, bør mulighet for utslippstillatelse og borevann sjekkes/avklares med kommune. – Nærmeste tilknytningspunkt for strøm er også viktig å få avklart med netteier. Kommunen skal kunne opplyse deg om dette, sier Andersen.

Hva med heftelser?

Det kan du selv finne ut om det er heftelser på eiendommen ved å gå inn på eiendom.no og sjekke gårds- og bruksnummer i grunnboka. Om du kjøper tomt via megler, skal megleren ha «frikjent» tomten for heftelser. Alternativt bør megler ha informert hvis det foreligger heftelser.

Passer tomta til huset?

Ikke alle hus passer til alle tomter. Noen hus krever en flat tomt, mens andre hus passer best der det er et kupert terreng. Du kan få hjelp av Älvsbyhus sin forhandler til å vurdere tomtas topografiske beskaffenhet.

– Når du har funnet tomta du vil bygge på, vil forhandleren innhente kartmateriale og foreslå en egnet plassering av huset på tomta, sier Andersen.

Kan jeg bygge hva jeg vil?

Kommunens kommuneplan/reguleringsplaner forteller hva som er tillatt utnyttelsesgrad for tomta. Det varierer hvilke begrensninger som kommuneplanen gir, men ofte er det begrenset til 25 prosent BYA av tomtestørrelsen i bynære strøk.

Bestemmelsene sier ofte noe om hva som tillates oppført, blant annet boligens størrelse, takvinkel, mønehøyde og gesimshøyde.

– Som regel er Älvsbyhus sine husmodeller innenfor reguleringsbestemmelsene, i følge Andersen.

Skulle det være avvik fra dette, vil forhandler hjelpe deg med å vurdere om det kan være grunnlag for å søke dispensasjon fra bestemmelsene.

Er grunnarbeidet dyrt?

Älvsbyhus leverer standard ringmur/grunnmur inkludert i sin huspris, og boliger på ett plan , vinkelhus eller 1,5 etasjes bolig med uinnredet loft. Alle husmodellene kan også i utgangspunket bygges som tomannsboliger.

– Grunnplan er alltid klar til bruk uten ekstra tilvalg, sier Andersen.

Men før grunnmuren kommer, må tomten være tilrettelagt. Kostnadene med tilrettelegging vil variere i forhold til topografi og grunnforhold. En slett tomt er rimeligere å tilrettelegge enn en kupert tomt. På samme måte er det lavere kostnad å legge til rette på en tomt med løsmasser enn en tomt der det må sprenges. For løsmassetomter bør det vurderes å legge ut drenering rundt mur, mens sprengsteinstomt er normalt selvdrenerende.

– Älvsbyhus kan anbefale pålitelige entreprenører som vi har god erfaring med, sier den erfarne rådgiveren.

Har du sett deg ut en drømmetomt og vil ha hjelp?

 

 

***Fakta***

Ordliste for tomtekjøpere

 • Tomtefeste
  En ordning der en huseier eller en hytteeier langtidsdisponerer tomten hos en grunneier, i en såkalt «festekontrakt». 
 • Tilknytningsavgift
  En engangskostnad du betaler når du skal knytte et nybygg til strømnett, vannforsyning eller sanitæranlegg for første gang. 
 • Kommuneplan
  Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan.
 • Kommuneplanens arealdel
  En overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til.
 • Reguleringsplan
  Et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.
 • Topografi
  En beskrivelse av terrengforhold som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, elver, bebyggelse, veier med mer.
 • Heftelse
  Det er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren).
 • LNF-område
  Områder som er regulert til landbruk, natur og fritid. I områder som er lagt ut til LNF-område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).
 • Mønehøyde
  Høyden til skjæring mellom to skrå takflater eller takflatens høyeste punkt.
 • Gesimshøyde
  Høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt